Ega

Field Linguists: Dafydd Gibbon (Bielefeld), Bruce Connell (Oxford), and Firmin Ahoua (Cocody)

aɗu (a-aa-ɗu) nsg Frn: eau buvable
aɗu (a-ɗu) npl Frn: eaux
afʊ (a-fʊ) npl Frn: oeufs
aɠofi (a-ɠofi) npl Frn: cailloux
aɟɪ (a-ɟɪ) npl Eng: days; Frn: jours
aʒesi (a-ʒesi) npl Frn: nez
akɔsa (a-kɔsa) npl Eng: hands; Frn: mains
alʊwa (a-lʊwa) npl Frn: oreilles
anakpɛkpa (a-nakpɛkpa) npl Frn: volailles
anakpekpa (a-aa-nakpɛkpa) nsg Frn: volaille
anɪ (a-nɪ) npl Frn: noms
ano (a-no) npl Frn: langues
anoku (a-noku) npl Eng: bones; Frn: os
anu (a-nu) npl Frn: têtes
anʊma (a-nʊma) npl Frn: dents
asɔ (a-aa-So) nsg Frn: sang
asɔ (a-So) npl Frn: sang
asrʊkpa (a-srʊkpa) npl Frn: peaux
asukpe (a-sukpe) npl Frn: nuits
ate (a-te) npl Frn: arbres, bois
eɗu (ɛ-ɗu) nsg Eng: water form rivers, rain water; Frn: fleuve, riviere, pluie
eɗune (ɛ-ɗune) nsg Frn: poisson
efi (ɛ-fi) nsg Eng: eye; Frn: oeil
ɛʒa (ɛ-ʒa) npl Frn: hommes
ɛjɛfɪ (ɛ-jɛfɪ) nsg Frn: soleil
ɛjɛfɪ (ɛ-ɛɛ-jɛfɪ) npl Frn: soleil
elolu (ɛ-ɛɪ-lolu) nsg Frn: serpent
ɛma (ɛ-ma) npl Frn: bouches
eno (ɛ-ɛa-no) nsg Frn: langue
ɛnʊma (ɛ-nʊma) nsg Frn: dent
ɛpa (ɛ-pa) npl Frn: cordes
ɛsɪ (i-»¿ɛsɪ) npl Eng: women; Frn: femmes
ɛtafʊnɛpi (ɛ-ɛɛ-tafʊnɛpi) nsg Frn: étoile
ɛtafʊnɛpi (ɛ-tafʊnɛpi) npl Frn: étoile
ɛvanʊ (ɛ-vanʊ) npl Frn: chemins
ɛvɛ (ɛ-vɛ) npl Frn: chiens
ɛwɪ (ɛ-ɛɪ-wɪ) nsg Frn: chêvre