Biao Min  (Biao Min)
Field Linguist:Biao Min User

Note: These demonstration sound files are not by a native speaker of Biao Min.

mɑʔ⁴ niu³    n  cat    More

ɬɑu³ in¹     n  bamboo, black     More

pɑi¹ ʦɑu⁵     v   cripple    More

ʦɑu⁵     n   leg    More

pɑi¹     v   crippled    More

niu³     n   cat    More

kɔ¹     n   steel    More

kwɑt⁷     v   cut, sever    More

kwɑi⁵     n   lid    More

kwɑn³     n   rice straw    More

kwɑ¹     n   melon    More

kən³     n   conduit, bamboo    More

klɔ⁵     n   bell (small)    More

klɔ⁷     v   fallen down, sprawled down on ground (of people)    More

klə¹     n   rainbow    More

khəu⁵     n   pants    More

khəu¹     v   garlic    More

klɔ⁷     num   six    More

klɔ¹     n   horn, corner    More

kjɛn²     n   mountain, forested    More

kjɑʔ⁷     v   black, dark    More

ɬɑu³     n   bamboo    More