Biao Min 
Field Linguist:Biao Min User

Note: These demonstration sound files are not by a native speaker of Biao Min.

mɑʔ⁴ niu³      n   cat
    Cog: mu2 lom2 (Iu Mien)


ɬɑu³ in¹      n   bamboo, black


pɑi¹ ʦɑu⁵      v   cripple
    Cog: ʦɑu5 bɑi1 (Iu Mien)


ʦɑu⁵      n   leg


pɑi¹      v   crippled


niu³      n   cat


kɔ¹      n   steel
    Loan: gɑŋ (Chinese, Mandarin)


kwɑt⁷      v   cut, sever
    Loan: gɣʌ (Chinese, Mandarin)
    Cog: kɑɑt (Iu Mien)
    Cog: set/7/8 blau2 (Kim Mun)
    Cog: kɑɑt (Kim Mun)


kwɑi⁵      n   lid
    Loan: gae (Chinese, Mandarin)
    Cog: gɑɑi (Iu Mien)
    Cog: gai (Kim Mun)


kwɑn³      n   rice straw
    Comp: biɑu gɑɑw (Iu Mien)


kwɑ¹      n   melon
    Loan: guʌ (Chinese, Mandarin)
    Cog: kwɑ (Iu Mien)
    Loan: gua (Kim Mun)


kən³      n   conduit, bamboo
    Loan: ʨiɛn (Chinese, Mandarin)
    Cog: ken (Iu Mien)
    Cog: kin (Iu Mien)
    Cog: wăm1 chiên 3/5 (Kim Mun)


klɔ⁵      n   bell (small)
    Cog: gliŋ (Kim Mun)


klɔ⁷      v   fallen down, sprawled down on ground (of people)


klə¹      n   rainbow
    Cog: ʨuŋ (Iu Mien)
    Cog: kɑɑŋ (Kim Mun)


khəu⁵      n   pants
    Cog: hou (Iu Mien)


khəu¹      v   garlic


klɔ⁷      num   six
    Cog: ʨuʔ (Iu Mien)
    Cog: kyo (Kim Mun)
    Cog: kjo (Kim Mun)


klɔ¹      n   horn, corner
    Loan: ʨiɑo (Chinese, Mandarin)
    Cog: ʨooŋ (Iu Mien)
    Cog: kyɔŋ (Kim Mun)
    Cog: kjɔŋ (Kim Mun)


kjɛn²      n   mountain, forested
    Cog: ʨi:m (Iu Mien)
    Cog: cem (Iu Mien)
    Cog: kem (Kim Mun)
    Cog: kim, kêm, kiêm (Kim Mun)
    Comp: kem (Iu Mien)


kjɑʔ⁷      v   black, dark
    Cog: ʨeʔ (Iu Mien)
    Cog: kiɑ (Kim Mun)


ɬɑu³      n   bamboo
    Cog: ɬɑu (Iu Mien)