E-MELD School of Best Practice


 

5 search results for

Topic:  Biao Min
         Search Again

Fushi, Wang, and Mao Zongwu. 1995. Miaoyaoyu Guyin de Gouni [The Reconstruction of Proto-Miao-Yao Pronunciation]. Beijing: Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe [China Social Sciences Press].

Lemoine, Jacques, and Chiao Chien (eds.). 1991. The Yao of South China: Recent International Studies. Pangu, Editions de l'A.F.E.Y, Paris.

Solnit, David. 1985. Introduction to the Biao Min Yao Language. Cahiers de Linguistique Asie Orientale 14.2.175-91.

Zongwu, Mao, and Zhou Zuyao. 1962. Yaozu yuyan gaikuang [Sketch of the languages of the Yao people]. Zhongguo Yuwen 114.141-47.

Zongwu, Mao, Meng Chaoji, and Zheng Zongze . 1982. Yaoyu yuyan jianzhi [A sketch of the languages of the Yao people]. Beijing: Minzu Chubanshe [Nationalities Press].


         Search Again 

This site is continually under development. Your feedback is most welcome.
© 2003 The LINGUIST List
NSF Logo
      
E-MELD Logo