Project: phonetics-revised
Class Modal

Concrete Class Extends 
        Voiced
 
Direct Instances:
None
 
Direct Subclasses:
 1. ̬
 2. m
 3. β
 4. ɱ
 5. v
 6. ð
 7. ʒ
 8. ʑ
 9. n
 10. z
 11. ṇ-retroflex
 12. ɳ
 13. ʐ
 14. ɲ
 15. ʝ
 16. ŋ
 17. ɣ
 18. ɴ
 19. ʕ
 20. ʢ
 21. ŋm͡
 22. ɾ
 23. ɽ
 24. ʙ
 25. r
 26. ʀ
 27. ɺ
 28. ɮ
 29. ʎ fricative
 30. ɢ
 31. g
 32. ɟ
 33. ɖ
 34. d
 35. voiced_oral_lb_stop
 36. b
 37. gb͡
 38. mb
 39. ɓ
 40. ɗ
 41. ʄ
 42. ɠ
 43. ʛ
 44. ŋʘ
 45. ɢʘ
 46. ŋǀ
 47. ɢǀ
 48. ŋǃ
 49. ɢǃ
 50. ŋǂ
 51. ɢǂ
 52. ŋǁ
 53. ɢǁ
 54. ʤ
 55. l
 56. ʟ
 57. ɭ
 58. ʎ
 59. ɰ
 60. ɻ
 61. ʁ
 62. ɹ
 63. w
 64. j
 65. ʋ
 66. ɥ
 67. a strident
 68. u strident
 69. u fricative
 
Class Documentation:
Simple Voiced segments


Template Slots
Slot name Documentation Type Allowed Values/Classes Cardinality Default
rdfs:label String    1:*   

Return to class hierarchy


Generated on Mon Jun 06 23:15:12 EDT 2005