Project: phonetics-revised
Class Nasal

Concrete Class Extends 
        Nasality
 
Direct Instances:
None
 
Direct Subclasses:
 1. m
 2. ɱ
 3. n
 4. ṇ-retroflex
 5. ɳ
 6. ɲ
 7. ŋ
 8. ɴ
 9. ŋm͡
 10. nm͡
 11. ŋʘ
 12. ŋ̤ʘ
 13. ŋ̥ʘ
 14. ŋǀ
 15. ŋ̤ǀ
 16. ŋ̥ǀ
 17. ŋǃ
 18. ŋ̤ǃ
 19. ŋ̥ǃ
 20. ŋǂ
 21. ŋ̤ǂ
 22. ŋ̥ǂ
 23. ŋǁ
 24. ŋ̤ǁ
 25. ŋ̥ǁ
 

Template Slots
Slot name Documentation Type Allowed Values/Classes Cardinality Default
rdfs:label String    1:*   

Return to class hierarchy


Generated on Mon Jun 06 23:15:11 EDT 2005